دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1401/05/24
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
از مدرسه خارج شدیم و...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1401/05/19
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1401/05/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
پسرهایی که مزاحمت می...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1401/05/01
محدوده زمانی: 24 تا 5 نیمه شب
محدوده سنی: 25 - 35
دوست دوستم بود اومده...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1401/02/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
یه پسر جون بود پر تا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1401/04/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1382/07/17
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان تاریخ: 1382/12/26
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

سمنان / شاهرود
تاریخ: 1401/05/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
خیلی بد بود واقعا ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / قرچک
تاریخ: 1400/02/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
یه وانتی کثیف وقتی و...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / ری
تاریخ: 1400/07/16
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آخر شب بود و تاریک. ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1400/11/02
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران تاریخ: 1394/05/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
سال 94‌در تابستان طی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

بوشهر / جم
تاریخ: 1401/01/28
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
یک پرشک عمومی که نزد...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1401/04/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
دست درازی به یک خانو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1401/04/25
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
او از من خواست ساعت ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1401/04/19
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
دسته‌ای جوان جلوی در...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تاریخ: 1401/03/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 35 - 45
رو دوچرخه پشت چراغ ق...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان تاریخ: 1390/02/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تازه وارد 18 سالگی ش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1400/08/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
تو مترو به سمت بازار...