دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3603

رو دوچرخه پشت چراغ قرمز، بعد از متلک پرانی مرد سفید سرش داد زدم که چی گفتی؟ دوباره بگو.. چراغ قرمزو رد کرد و سریع دور شد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1401/03/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 35 - 45

استان: -
شهرستان: -
آدرس محل: