دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3602

تازه وارد 18 سالگی شده بودم.‌با خالم و همسرش به بازار رفته بودیم برای خرید لباس. مردی از پشت خودش رو به چسبوند و باسنم رو با دستاش گرفت و فشار داد. 2 3 بار این کار را تکرار کرد. من هم شکه شده بودم هم ترسیده بودم میخواستم از بین جمعیت فرار کنم ولی اون دنبالم میومد تا اینکه شوهز خالم متوجه شد و زد روس سینه اش و پرتش کرد عقب


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1390/02/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: خوزستان
شهرستان: -
آدرس محل: خیابان سلمان فارسی