دیدبان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1400/01/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مرده کنار همسرش پیاد...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1400/01/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من و خواهرم موقع برگ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان تاریخ: 1391/02/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
از مدرسه برمیگشتم یک...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/11/07
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1400/01/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مترو انقدر خلوت بود ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1392/10/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران تاریخ: 1397/06/12
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1399/12/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1398/08/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تاریخ و زمان دقیقشو ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1390/07/11
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
صبح بود داشتم می رفت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/12/04
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
وارد اداره ی بیمه شد...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/12/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
صبح ساعت 9 موقع رد ش...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/12/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
پسره هم قد من بود کا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/11/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از توی خیابون راه می...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/11/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستم که هر دو زن...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/11/25
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1399/11/28
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان تاریخ: 1399/11/02
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1399/11/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در حال رانندگی بودم ...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / شهرضا
تاریخ: 1399/11/22
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
من و دوستم ساعت 5و...