دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3614نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1382/12/26
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: کرمان
شهرستان: -
آدرس محل: بیمارستان شهید بهشتی