دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
داشتم پیاده می‌رفتم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/08/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
داشتم راه می‌رفتم. ی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان / کرمان
تاریخ: 1397/08/14
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
با دوستم توی ماشین ن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/08/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان / رفسنجان
تاریخ: 1396/08/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دختر مانتویی دانشجوی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان / بروجرد
تاریخ: 1397/08/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در یک خیابان فرعی را...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی / مشهد
تاریخ: 1397/08/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
نشسته بودیم با دوستم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
داشتم از دانشگاه برم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/08/11
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/08/11
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
بهم متلک انداخت بهش ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/07/10
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
تقریبا اکثر اوقات آق...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1397/08/04
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
با دوستم در حال عبور...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

البرز / کرج
تاریخ: 1396/04/20
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
یه آقایی که توی ماشی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/08/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از مترو پیاده شدم دا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/07/30
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
متلک انداختن. وقتی ه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/07/27
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
سلام من نزدیک مترو ه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/07/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
داشتم قدم می‌زدم چند...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/07/25
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
مردی رد شد و با لحن ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/07/26
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
خسته و کوفته بودم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / اقلید
تاریخ: 1397/07/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
وقتی در خیابانی خلوت...