دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1397/09/29
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
چند روز پیش ساعت 7:3...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 2017/06/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1396/04/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
تابستان سال گذشته سا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/07
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/12/27
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
بازار تجریش خیلی کلا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/04/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در کوچه‌ای در حال بر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / همدان
تاریخ: 1397/09/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من دانشجوی همدانم ما...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کرمان / کرمان
تاریخ: 1397/09/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من روزای اخر بارداری...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/08/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
تازه دویدن تو پارک ر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1397/09/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پسر کوچولومو بردم تو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1397/09/21
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
برای رفتن به محل کار...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1390/08/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
داخل تاکسی نشسته بود...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/06/19
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
تو تاکسی بین مسیر دا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/06/09
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 2018/12/11
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 35 - 45
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
دیروز توی تاکسی کنار...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/09/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من قدم نسبت به بقیه ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1384/10/08
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
قبل از 8 صبح بود برا...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1397/05/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
خانمی سوار بر خودرو ...