دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3355

کلاس آزمایشگاه شیمی مختلط بود اما تعداد کمی پسر بود. چند دختر ترم اولی که با هم دوست بودند بارها به سینه ام دست زدند. حتی مالش دادند در حالی که در گروه ما نبودند. در نهایت به شدت عصبانی شده و دعوا کردم. گفتند می خواستند آرم روی روپوش آزمایشگاهم را لمس کنند. این کار را جلسات بعد با بقیه دختر ها نیز کردند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1388/07/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: آزمایشگاه شیمی پیام نور