دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
من داشتم پیاده میرفت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/06/23
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
سوار دوچرخه بودم و د...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1390/10/07
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
با موتور از پشتم اوم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/06/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت حدود 11 شب رفتم...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

مازندران / محمودآباد
تاریخ: 1398/06/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
ویلای من مشرف به دری...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/06/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در حال قدم زدن با هم...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اصفهان تاریخ: 1398/03/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/06/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
مردی از جلوی ماشین ر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / مرودشت
تاریخ: 1396/12/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
این اتفاق دو سال پیش...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

گیلان / آستارا
تاریخ: 1398/05/27
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

گیلان / فومن
تاریخ: 1398/06/07
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
دفعه قبلی که اینجا م...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / آستارا
تاریخ: 1398/06/07
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
به همراه پدرم به یک ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/06/31
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
مورد لمس قرار گرفتم....
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/28
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
به راننده آژانس گفتم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/12/14
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
منتظر دوستم بودم و د...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1397/06/31
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1398/06/03
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
سلام، من در حال حاضر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 2019/08/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گلستان تاریخ: 1398/06/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
مسیر رفت و آمد هرروز...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/31
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
پسر مغازه‌دار به بها...