دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3359

از ماشین پیاده شدم تا جای پارک رو بگیرم تا مادرم دور بزنه و پارک کنه ناگهان یه مرد که از کنارم رد میشد به من دست درازی کرد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/06/26
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: خراسان رضوی
شهرستان: مشهد
آدرس محل: