دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3370

ماشین در بست گرفتم،منو با چاقو تحدید کرد در ماشین قفل کرد و به بیرون از شهر برد و منو لمس کرد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/07/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: مرکزی
شهرستان: -
آدرس محل: میدان امام حسین