دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3372

در مسیر برگشت از کار بودم، همراه با مقنعه و فورم. مسیری رو با ماشین دنبالم کرد که سوار ماشین شم. بی محلی کردم، وقتی وارد کوچه محل زندگی ام شدم، با ماشین جلوی راهم رو بست و باسنم رو لمس کرد. من قبل از اینکه کاری انجام بده احساس کردم که قصد اذیت دارد، سعی کردم به مادرم زنگ بزنم تا بیرون بیاید و تا راننده متوجه شود که کسی مراقب من هست، ولی دیر شده بود و راننده ازارگر اذیتش را کرده بود من بلند بلند فریاد و جیغ زدم تا توجه سایرین در کوچه رو جلب کنم و در عین حال سعی کردم که موهاش رو کشیده و به صورتش خنج بزنم( در اون زمان تنها چیزی که به ذهنم رسید همین بود.) و در همین حین سعی کردم پلاک رو بخونم و حفظ کنم اما متاسفانه فقط 3 رقم اول رو موفق شدم بخوانم. در کمال ناباوری همسایه هیچ حرکتی انجام ندادن و حتی پلاک ماشین متخلف رو برنداشتند. من سعی کردم شکایت کنم اما موفق نشدم، چون پلاک رو کامل نتوانسته بودم بخوانم... و اینگونه بود ان پسر ازارگر از اذیتی که کرده بود به راحتی فرار کرد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/04/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: اصفهان
شهرستان: -
آدرس محل: اصفهان، شاهین شهر، خیابان فردوسی