دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3374

داشتم تو باغ قدم میزدم که یه مرد از کنارم رد شد الفاظ رکیکی به کار برد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/06/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: باغ فدک