دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3369

با وجود اصرار پدرم به همراهی من، تنهایی رفتم پیاده روی. تو این نیم ساعت دو بار متلک شنیدم وهمه ی نگاه ها خیره بود به تنها دختر تنها که داشت برای خودش قدم می زد! در نهایت نفر سوم انچنان مشغول متلک گفتن و نگاه کردن و انتقال حس بد به من بود که به حاشیه ی بلوار برخورد کرد! :) بعد از اون دیگه تنهایی پیاده روی نرفتم....


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/05/28
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: داراب
آدرس محل: بلوار شهید مطهری