دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3480

من و خواهرم موقع برگشت از خرید به سمت ماشین که در کوچه های نزدیک محل خرید پارک کرده بودم میرفتیم. وقتی به ماشین رسیدیم یه موتور سوار چند متری ماشین قرار داشت و پشت به ما. وقتی در کنار ماشینمون قرار گرفتیم و قصد داشتیم سوار بشیم صدای پیس پیسی شنیدیم. علی رغم اینکه کس دیگری کنار ما نبود فکر نمیکردیم با ما باشه. خواهرم که زودتر به سمتش برگشته بود، گفت ... داره با اونجاش بازی میکنه. من کسری از ثانیه چشمم بهش خورد و رو برگردوندم و تنها کاری که به ذهنم رسید برگشتن به آرامی و دور شدن از ماشبن بود به امید اینکه اونم بره. متاسفانه از ترس فراموش کردم شماره موتورش رو بردارم. ما که ازش دور شدیم اون هم موتور رو روشن کرد و رفت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/01/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: انتهای خیابان شمس آبادی. آخرین کوچه ی سمت چپ