دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/01/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1389/02/28
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1390/01/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
صبح ساعت 6:30 بود و ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/12
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
مردی در خودرو مدام ت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/12/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/08/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مردی از پشت مرا بغل ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/31
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/02/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
وقتی از سرکار برگشته...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/28
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با پوشش عادی کسی از ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/06
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
مورد آزار کلامی قرار...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/27
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
داشتم راه می رفتم که...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
داشتم از میدان ولیعص...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
مورد تعقیب واقع شدم
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/20
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در مترو مورد آزار بد...