دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
مورد تعقیب واقع شدم
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/04/20
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
در مترو مورد آزار بد...