دیدبان آزار

روایت

شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

فارس / فسا
تاریخ: 1393/12/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در جمعیت بازار مردی ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گیلان / رشت
تاریخ: 1398/07/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/07/15
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 35 - 45
مردی شروع به آزار کل...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گلستان تاریخ: 1398/07/14
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
پیشنهاد بی شرمانه بع...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان شمالی تاریخ: 1398/07/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

یزد تاریخ: 1398/08/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
من روی نیمکت نشسته ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/07/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/07/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
من تو مترو بودم بعد ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/07/08
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
آزار جنسی هنگام پرو ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان / بانه
تاریخ: 1377/07/22
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/02/10
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از دانشگاه برمیگشتم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

مازندران تاریخ: 1398/07/03
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
با دوستم کنار رودخان...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/05/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت 3 ظهر بود و به...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1391/09/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1391/09/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/06/30
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
از متروی شادمان بیرو...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/06/30
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
در خیابان راه میرفتم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/02/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
من داشتم پیاده میرفت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/06/23
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
سوار دوچرخه بودم و د...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1390/10/07
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
با موتور از پشتم اوم...