دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

آذربایجان شرقی / مراغه
تاریخ: 1398/03/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
عورت نمایی و بازی با...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

کردستان / سنندج
تاریخ: 1392/06/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
ساعت حدود شش و نیم ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/02/25
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
12 ظهر داشتم از کلاس...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گلستان تاریخ: 1398/03/13
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
با فرم مدرسه تو خیاب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

گلستان / گرگان
تاریخ: 1397/02/14
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
برای پیاده روی رفته ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / اصفهان
تاریخ: 1385/05/11
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
مردی به بهونه آدرس خ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / داراب
تاریخ: 1397/07/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
با یکی از دوستانم رف...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1397/05/30
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
به همراه دوستم روی ن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/03/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
روز خیلى سختى داشتم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/03/07
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان / کاشان
تاریخ: 1398/03/08
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
با موتور دنبالم کرد ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

لرستان تاریخ: 1385/02/11
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
برای نهار، مجبور شدم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خراسان رضوی تاریخ: 1397/04/30
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
منتظر اتوبوس بودم و ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1398/01/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
داخل کتابفروشی بودم ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس تاریخ: 1397/10/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
وقتی سوار اسنپ شدم ه...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان تاریخ: 1398/03/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
سوار تاکسی بودن که ر...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/03/21
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
با دخترخالم ساعت هفت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/03/04
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام. این مال چند سا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/09
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: زیر 18 سال
سلام. من سوم دبیرستا...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
همه خانوم ها این آ...