دیده بان آزار

روایت

آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1397/02/29
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/27
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مرد میانسال ! دقت کن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/10/11
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/08/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
توی تاکسی بودم و ساع...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
تیکه انداخت
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / نهاوند
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/04/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/12/10
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
درست نزدیک خونه بودم...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1397/03/31
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
هنگام رفتن به سر کار...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/23
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
روی پل عابر تا مرد م...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/01/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1389/02/28
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1390/01/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
صبح ساعت 6:30 بود و ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/12
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 25 - 35
مردی در خودرو مدام ت...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/12/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/08/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مردی از پشت مرا بغل ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/31
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/02/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
وقتی از سرکار برگشته...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35