دیدبان آزار

ارائه الهه سروش‌نیا، پژوهشگر اجتماعی مستقل در همایش روز جهانی زنان

از «من هم» به «طبقه من هم»

ارائه الهه سروش‌نیا، پژوهشگر اجتماعی مستقل با عنوان از «من هم» به «طبقه من هم» در همایش دیدبان آزار به مناسبت روز جهانی زنان

آدرس ایمیل سروش‌نیا: [email protected]

این بحث با اشاره به انتقادی آغاز می‌شود که از آغاز جنبش روایتگری خشونت جنسی بارها مطرح شده، اینکه روایات منتشرشده در این جنبش، روایات زنان طبقه متوسطی است و روایت زنان حاشیه و فرودست از خشونت جنسی در چنین جنبش‌هایی مطرح نمی‌شود.

سروش‌نیا می‌خواهد بدون به چالش کشیدن این انتقاد و زیر سوال بردن اطلاق غیردقیق طبقه متوسط و فرودست، این انتقاد را درست فرض کند و این را نقطه عزیمت خود قرار می‌دهد، برای اینکه نشان دهد روایت‌های زنان طبقه متوسط در جریان روایتگری خشونت جنسی اتفاقا می‌تواند چه گسستی در جریان مسلط تولید دانش اجتماعی، مخصوصا آسیب اجتماعی ایجاد کند.

این پژوهش در تلاش برای صورتبندی بهره‌کشی‌ای است که در فرآیند تولید دانش صورت می‌گیرد، در تلاش برای ترسیم ساز‌و‌کاری که طی آن بدن‌ها و سرگذشت فرودستان همواره ماده خام تولید دانش و مخصوصا دانش اجتماعی حول آسیب و اینجا به طور مشخص حول مسئله خشونت جنسی بوده و این سازوکار تولید دانش باعث نقش بستن انگ اجتماعی آزارگری روی پیشانی مردان فرودست و حاشیه‌ای و مهاجر و بازتولید این انگ شده است.

روایات زنان طبقات متوسط از خشونت جنسی سرمایه اجتماعی پیشاپیش موجود طبقه متوسط را بحرانی می‌کند. در گذار از «من هم» به «طبقه من هم»، سوژه و ابژه مطالعات جریان اصلی اجتماعی مورد پرسش قرار گرفته و پروبلماتیک می‌شود.