دیدبان آزار

دانشجویان دانشگاه نیویورک در ویدیویی آموزشی بررسی کردند

رضایت چگونه به روابط جنسی ما شکل می‌دهد؟

رضایت جنسی چه معنایی دارد و به روابط جنسی ما چگونه شکل می‌دهد؟ این ویدئو را دانشجویان دانشگاه نیویورک در سال ۲۰۱۴ برای آموزش مفهوم رضایت جنسی به دانشجویان ساخته‌اند. آنها پیش از تولید این ویدئو با دانشجویان حدود ۱۸ ساعت مصاحبه انجام دادند.

c