دیدبان آزار

چگونه آزار و اذیت جنسی را متوقف کنیم؟

این قسمت از برنامه «تدکس» به موضوع علل و عوامل آزار جنسی زنان و راهکارهای مقابله با آن می پردازد. ماریان کوپر، جامعه‌شناس در آزمایشگاه نوآوری رهبری زنان در دانشگاه استنفورد، سخنران این برنامه است و روابط نابرابر قدرت میان مردان و زنان یا همان نابرابری جنسیتی را علت آزار جنسی می‌داند و برای مقابله با آن به مسئولان پیشنهاد می‌کند ساختارهای مردانه را تغییر دهند تا زنان بیشتری در راس قدرت قرار بگیرند. او از زنان می‌خواهد که آزار جنسی را عادی نپندارند و مقابل هرگونه آزار جنسی بایستند و نگویند: «پسر است دیگر!»