دیدبان آزار

آزار جنسی زنان در محل کار

این ویدئو نمونه‌ای از آزار جنسی در محیط کار را نمایش می‌دهد. انزجار، اضطراب و استیصالی که بسیاری از زنان شاغل تجربه می‌کنند.