دیدبان آزار

هم‌دست آزارگر نشوید

اگر آزار جنسی علیه کسی را مشاهده و سکوت می‌کنید در واقع در حال کمک کردن به آزارگر هستید.


منبع: صفحه اینستاگرام محمد خادم‌صادق

AM, 23/6/2019] Negin Bagheri: