دیدبان آزار

نشانه‌های ترافیکی در سطح شهر تورنتو

فقط چراغ سبز به معنی حق عبور است


در سال ۲۰۱۵، پروژه گفت‌وگوی خیابانی در تورنتو، تلاش کرد با استفاده از نشانه‌های ترافیکی در سطح شهر اقدام به آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به آزار جنسی در فضای عمومی کند. هدف این طرح به بحث گذاشتن مسئله آزار خیابانی در سطح شهر و مقابله با سکسیم نهادینه‌‌شده‌ای بود که به طور روزمره بر بدن‌ها حکومت ‌می‌کند. این نشانه‌ها به صورت نمادین به انواع آزارهای خیابانی اعم از متلک‌های جنسی، جنسیتی، همجنس‌گرا هراسی تراجنسی‌هراسی و ...، تعقیب کردن، لمس کردن و ... اعتراض می‌کردند.