دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3286

توی راه کلاس بودم ...ساعت 8.30 کلاسم شروع میشد...یه مدت دنبالم یک آقایی راه افتاده بود . از سره کوچه نخست ...اول متوجه نشدم اما بعد دیدم زیر لب داره یه چیزی میگه و خیره شده. یه نگاه های خیره عادت داشتم .. مرد به سمتم اومد و پیشنهاد رابطه جنسی میداد ....خوشحالم که کلاس نزدیک بود چون به سمتش دویدم و داخل شدم .


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/10/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: سایر
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: تجریش