دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3281

از مغازه بر میگشتم که موتوری شروع به تعقیبم کرد...سعی کردم اول بی توجهی کنم و ازش رد بشم و همین طور خیابون کاملا خلوت بود و کمی میترسیدم که چیزی بهش بگم تا این که تا کوچمون اومد دیگه نتونستم تحمل کنم وقتی با موتورش میخواست کنارم رد بشه از پشت یقشو گرفتم تا میشد زدمش و وقتی ولش کردم باز هم میخواست بهم دست درازی کنه با مشت زدم تو دهنش


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/10/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: اصفهان
شهرستان: -
آدرس محل: شهرضا_چهار راه شهرداری