دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3282

بین ساعت 1:52 تا 2:04 ظهر بود. کوچه‌های بافت قدیم بوشهر تنگه و من داشتم رد میشدم که صدای موتور شنیدم وایسادم عقب تا موتور رد شه و بعد به راهم ادامه بدم. موتوری وقتی رد شد یه صدای ماچ از خوش در اورد و من فک کردم چیز خاصی نیست. داشتم میرفتم که صدای دویدن پا از پشت سرم اومد. بهم رسید و از روی چادر پشتم رو لمس کرد من سعی کردم هلش بدم ولی شدیدتر حمله کرد. افتادم روی خاک‌ها و با پام هلش دادم و سعی کردم دورش کنم قسمتی از شلوارم رو در اورد و من دیگه داشتم داد میزدم که دیگه دست کشید و رفت


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/04/12
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: بوشهر
شهرستان: بوشهر
آدرس محل: خیابان خلیج فارس-کوچه نسیم 21-