دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3429

به پارک رفته بودم برای هواخوری و عده ای پسر امدن و شروع کردن نگاه کردن و ما جایمان را عوض کردیم و زمانیکه میخواستیم بریم تیکه انداختند و زمانی هم جواب دادیم شروع کردن فحاشی کردن و فحش به خودمان و خانواده هایمان دادن


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/10/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: همدان
شهرستان: همدان
آدرس محل: