دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3532

در خیابان قدم میزدم مرد نسبتا جوان عینکی ریشو در یک ماشین پراید از من پرسید :"بالا کجا میره؟". ابتدا فکر کردم ادرس می‌پرسد و توضیحاتی دادم سپس اصرار کرد :"شما که دارین بالا میرین بشنید تو ماشین با هم بریم من فرد با شخصیتی هستم" درخواست او را رد کردم ولی باز اصرار کرد من که همچنان تصور می‌کردم ادرس جایی را می‌خواهد سعی کردم او را راهنمایی کنم. در نهایت گفت:" میشه بشنید تو ماشین ها کنید من دهنتونو بو کنم." اینجا متوجه شدم او قصد ازار مرا دارم از فرط ترس و عصبانیت فقط توانستم مکان را ترک کنم حتی به ذهنم نرسید شماره پلاک اورا بردارم و فقط به مسیرم ادامه دادم تا از او دور شوم. به من اسیبی نرسید ولی این فرد هنوز در این محله است و قصد ازار و اذیت دیگران را دارد نمیدانستم چه کار کنم شماره پلاک او را برنداشته بودم. یاد دیدبان ازار افتادم و به نظرم امد تنها کار ممکن منتشر کردن این واقعه است


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/06/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: بلوار مرزداران ، خیابان ابراهیمی