دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3496

هوا زود تاریک شده بود، من و دوستم هر دو دانشجو بودیم. یه آقایی توی پیاده رو دنبالمون میومد از پشت انگشت می کرد داخل باسنمان. خیابان هم خلوت. ما تقریبا می دوییدیم اما حداقل شش هفت بار منو انگولک کرد، دوستم را هم بیشتر. بیشتر از اذیت شدن، از مورد تجاوز قرار گرفتن ترسیدیم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/11/08
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: مرکزی
شهرستان: اراک
آدرس محل: