دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3517

در باشگاه دوستی داشتم که برادرش قرار بود بیاید خواستگاری من. و هر وقت مرا در باشگاه می دید، وقتی حواسم نبود ران یا باسن یا بین پاهایم را لمس می کرد و نظر می داد. ما وقتی خودمان به خودمان به عنوان ابزار جنسی نگاه می کنیم نمی توانیم از آقایان انتظار داشته باشیم جور دیگری فکر کنند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: باشگاه