دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3340

در حال رفتن به محل کار بودم در حال رد کردن عرض خیابان بودم که دو نفر سوار بر موتور در حالیکه خیابان یک طرفه را برعکس میامدند و رد شدن از همان خیابان با مشکل فراوان امکانپدیر بود متلک گویان و خندان از جلوی من رد شدند این اتفاق بارها صورت گرفت


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1396/04/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: