دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3526

وقتی دوستان مادرم دور هم جمع می شویم ما بچه ها کامپیوتر بازی می کنیم. یکی از بچه ها که پسر است و دو سالی از من کوچکتر است، هرگاه من ایستاده ام یا دولا شده ام آرام بین پاها یا وسط باسنم را لمس می کند و من برای اینکه بقیه نفهمند سکوت می کنم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/05/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: