دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3270

تا مدتی دنبالم میامد و ‌ازار کلامی میداد تا اینکه یک مرتبه به من نزدیک شد و‌ دستش را روی پاها و باسنم میکشید. واقعا ترسیده بودم. فریاد کشیدم با کیفم سعی کردم چند ضربه بزنم و‌بعد با سرعت به سمت پل هوایی دویدم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/12/21
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: خیابان فرجام اتوبان باقری