دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3285

رفته بودیم سفر.. حرم بود_یعنی از حرم اومده بودیم بیرون.. میخواستم از فروشگاه اب معدنی بگیرم و خیلی هم شلوغ بود بعد یه اقا_اقا..واژه ی خوبی نیست_یه عوضی خودشو چسبوند بهم من شوکه شده بودم میترسیدم_ از اینکه با وجود شلوغی جمعیت به خودش این اجازه رو داده حتی نمیتونستم تکون بخورم بعد با زور خودمو کنار کشیدم و دویدم اون سمت صورتشو ندیدم ترسیده بودم و..بیان کردن واضحش بهم حس بدی میده


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/06/20
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: خراسان رضوی
شهرستان: -
آدرس محل: مشهد