دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3494

من حدودا 14 سال داشتم که یک موتوری از پشت لمسم کرد. وقتی رد شد و دور زد آلتش بیرون بود. چند بار با موتور به سمتم آمد هر بار قصد گرفتن باسنم را داشت که سه چهار باری موفق شد و من به گریه افتادم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1395/04/08
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: کرمان
شهرستان: -
آدرس محل: جمهوری