دیدبان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3529

من و دوستم داشتیم صحبت می کردیم که مردی از بغل ما رد می شد. دوستمو کامل لمس کرد و گفت خونتون پرده داره؟ دوستم هم انگار نه انگار اتفاقی افتاده.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/06/09
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: دم خوابگاه