دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3379

به من گفت احتیاج به کمک دارم و متاسفانه من هم باور کردم و با آن شخص به یک ساختمان نیمه کاره رفتیم. وقتی فهمیدم آن محیط خیلی تاریک است و قصد آن شخص چیست؛ تصمیم به فرار گرفتم ولی به زور من را گرفت و با مشت به صورتم کوبید و من رو کنار دیوار هول داد. من خیلی ترسیده بودم و گریه میکردم. بعد با تلفن همراه به شخصی دیگری زنگ زد و خبر داد که یک نفر را به محل از پیش تعیین شده شان آورده. تلفن را به من داد که به آن شخص ثابت کند که دروغ نمیگوید. اول قرار شد از آن جا به مکان دیگری برویم ولی بعد در همان محل به من تجاوز کرد و شخص دیگری به آن محل نیامد. من فقط گریه میکردم. بعد از ساختمان خارج شدیم تا به محل دیگری برویم ولی خود آن شخص هم تصمیم قطعی برای بردن من نداشت و سردرگم بود. در نهایت من توانستم در یک فرصت مناسب فرار کنم و تا خانه که خیلی هم دور نبود دویدم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1387/11/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: اصفهان
شهرستان: -
آدرس محل: ملک شهر، خیابان مفتح