دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3384

به همراه مادرم از کوچه ی کناری پاساژ رویال رد میشدم، کوچه تنگ و با روشنایی مناسب ونسبتا پرترددی است که مردم از انجا رد میشوند. در حال راه رفتن بودم که از پشت ام در ناحیه کپل و کمرم احساس لمس کردم بطوری که انگار کسی دو دست اش را در سمت راست و چپ بدنم گذاشته، ان زمان پوشش من چادر بود و متعجبم با این وجود چرا چنین اتفاقی رخ داد. ان زمان سن من کم بود و چنین رفتاری برایم رخ نداده بود و میتونم بگم که اصلا فکر نمیکردم فردی در پشت سر من که داذم راه میروم بخواهد دست اش را در سمت راست و چپ کمرم بگذارد ولی وقتی از کوچه خارج شدم متوجه مردی قدبلند و موفرفری در پشتم شدم. وقتی سوار تاکسی شدیم متوجه شدم که وقیحانه و بی شرمانه دارد من را نگاه میکند، تا چند روز که میخواستم از خانه بیرون بروم فکر میکردم که ان مردک من را تعقیب کرده و میداند خانه ما کجاست که البته فقط گمانه زنی بود و تعقیبی صورت نگرفته بود و پیامد روانی ان روز بود و بسیار ترسیده بودم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1393/07/02
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: هرمزگان
شهرستان: -
آدرس محل: روبروی پاساژ رویال