دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3537

سلام من 18 سالمه. داشتم با اتوبوس می رفتم به متروی ارم سبز. تنها خانم تو اتوبوس من بودم..یه مرد اونور اتوبوس جوری که رو به قسمت خانما باشه نشسته بود.. من سرم تو گوشی بود حواسم نبود زیاد. یه لحظه سربلند کردم دیدم بدجور زل زده بهم.. از رو هم نمی رفت.. مثل چی زل زده بود بهم..اهمیت ندادم بازم تو گوشی مشغول شدم، آب و خوراکی خوردم و.. و همچنان اون زل زده بود بهم.. من سعی کردم کلا خودمو به ندیدن بزنم. وقتی رسیدیم یکم تجمع شده بود جلوی اتوبوس واسه پرداخت کرایه. اون هم اونجا وایساده بود و همچنان بهم نگاه می کرد. پیاده شدم و رفتم داخل مترو ، داشتم به سمت باجه برای تهیه بلیط می رفتم، اون هم از کنار من از رو به رو اومد. بهم گفت عشق منی تو. حالم بهم خورد.. بهش آروم گفتم خفه شو، جوری که بقیه نشنون فقط خودش بشنوه. اما کافی نبود... هنوزم خیلی ناراحتم...خیلی ناراحتم که اون روز نزدم تو دهنش..آبروشو نبردم...آه.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1400/05/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: مترو ارم سبز_ اتوبوس پایانه مترو ارم سبز