دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3431

روی پل هوایی به شکل های مختلفی سعی کردن اذیتم کنند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/10/23
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: مازندران
شهرستان: ساری
آدرس محل: بلوار خزر