دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3250

داشتم بستنی می خوردم. مردی که رد می شد متلک جنسی نامناسبی گفت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/12/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: