دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3385

سلام .چند روز پیش حوالی همین ساعت همراه مادرم به خیابونی ک نزدیک خونه بود رفتیم و یکجا ایستادیم مرد مسنی رو دیدیم ک به ما خیره شده و تصمیم گرفتیم که به خونه برگردیم،اما امشب رفتیم همون سمت ها ک باز اون پیره مرد رو دیدم،ینی اون متوجه من شد ،و ایستاد تا خرید من تمام بشه من خیلی ترسیده بودم.دستام میلرزید و اون هنوز جلوی مغازه ایستاده بود و به من نگاه میکرد،هیچ چیزی به ذهنم نرسید و فقط با پدرم تماس گرفتم اما چیزی بهش نگفتم بخاطره بحث آبرو و این حرفا و پدرم تویه این مسائل منطقی نیس،توی راه برگشت دیدمش،و با ترس خیلی زیاد به پدرم چسبیده بودم ،واقعا حالم بده و احساس خفگی میکنم :(


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/08/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: فارس
شهرستان: -
آدرس محل: خیابان خلبانان