دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3518

در یک خیابان شلوغ راه می رفتم و مرد آزارگر از جهت مخالف می آمد. به گونه ای به من تنه زد که با انگشتانش کاملا بین پاهای مرا لمس کرد. من هم داد و بیداد راه انداختم خیلی ترسید و رنگش پرید.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/06/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: شیراز
آدرس محل: