دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3309

در حال بازگشت از محل کارم بودم به سمت ایستگاه متروی نوبنیاد، متاسفانه پیاده روی کنار اتوبان صدر خیلی باریک است و دو نفر که بخواهند از کنار هم عبور کنند با فاصله کم عبور می کنند، معمولا بیشتر حواسم راجمع می کردم موقع عبور از کنار آقایان ولی آنبار آزارگر لباس کارکنان شهرداری را به تن داشت که نمی دانم چرا فکر کردم با یونیفرم کسی نمیتواند آزارگری کند، در حال صحبت با موبایل بودم و در لحظه رد شدن از کنار آزارگر سینه مرا چنگ زد ، عصبانی شدم و بدو بیراه گفتم و خواستم بزنمش که فرار کرد، افغان بود


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/04/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: پیاده رو اتوبان صدر به سمت مترو نوبنیاد