دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3311

یک روز صبح زمستانی که داشتم به دانشگاه میرفتم و سوار تاکسی شدم، کنار یک آزارگر نشستم، وقسمت تلخ ماجرا این است که به خاطر لباسهای زمستانی ضخیم در ابتدا متوجه نشدم که دارد دستش را به پایم میمالد و فکر میکردم حتما جا تنگ است و پایش دارد به پایم میخورد، روزنامه پهن کرده بود و نمیدیدم پاهایمان را تا اینکه مشکوک شدم و متوجه شدم دستش را دارد به پایم میمالد تا اعتراض کردم و راننده برگشت عقب را نگاه کرد سریع خودش را عقب کشید، خیلی ناراحت و عصبی بودم و یک هفته فقط گریه می کردم که چرا هوشیارتر نبودم و زودتر متوجه نشدم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1394/11/07
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: همدان
شهرستان: همدان
آدرس محل: میدان امام - ابتدای خیابان شریعتی - تاکسی های مهدیه