دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3418

برای پیاده روی به پارک می رفتم که یک نفر در پل هوایی به سمتم آمد و شروع به عورت نمایی کرد من از ترس دویدم و او هم به دنبالم دوید و می گفت وایسا و بعد که متوقف نشدم شروع به الفاظ رکیک کرد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/10/29
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: خیابان آبشار _ پل هوایی