دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3505

اون سالا ما دانشجوی پزشکی بودیم و یه استاد قلب بود که همینجوری که با مریض حرف میزد دست روی شونه رزیدنت خانم و گذاشت و این رزیدنت هم هی میرفت عقب عقب تا خورد به کمد مریض. بعدم استاد برگشت گفت هیکلت ورزشکاری هستا ورزش میکنی.


نوع آزار:




واکنش:
تاریخ: 1396/12/15
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: بیمارستان شهدای تجریش