دیدبان آزار

آزار دیده‌ام - 3332

من همراه با دوست پسرم رفته بودیم پیکنیک، یک نفر از اهالی اونجا اومد و همش داشت مارو نگاه میکرد و بخاطر حس بدی که بما داد تصمیم گرفتیم اونجا رو ترک کنیم. وقتی داشتیم سوار ماشین میشدیم یکدفعه به من حمله کرد و دست من رو گرفت و به زور میکشید که با خودش ببره! دوست پسرم اومد سمتش و با هم دعوا کردن و توی این فرصت من سریع سوار ماشین شدم و بعدم دوست پسرم سریع نشست پشت فرمون و درها رو قفل کرد. اون آزارگر پشت ماشین وایساده بود که ما نتونیم بریم و بعدم شروع کرد پرتاب کردن سنگ به شیشه ماشین! ولی هرطوری شده فرار کردیم و با حالی بد از پیکنیک برگشتیم و من تا مدتها گریه میکردم و از ترس از خونه بیرون نمیرفتم و کل زندگیم مختل شده بود


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1392/06/01
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: کازرون
آدرس محل: